Zalety I Wady Jezyka Sql

Zalety SQL

SQL jest ukierunkowany, ale i ograniczony do zastosowan w relacyjnych ba-
zach danych. Pozwala w praktyce realizowac wszystkie operacje algebry rela-
cji, operacje grupowania danych, obliczenia, etc. Zalety SQL obejmują:

• deklaratywny charakter (brak koniecznosci definiowania jak, a tylko co
użytkownik chce uzyskac,
• wysoki poziom abstrakcji ale i selektywny dostęp do danych
• efektywne mechanizmy realizacji zapytan,
• czytelnosc i przejrzystosc,
• standaryzacje,
• dobre podstawy matematyczne (algebra relacji).

Problemy i ograniczenia SQL

Istotniejsze ograniczenia SQL wynikaja z jego załozen i obejmuja:

• operowanie jedynie na strukturach tablicowych; brak mozliwosci repre-
zentacji i przetwarzania innych struktur, a w tym,
• brak mozliwosci definiowania i przetwarzania termów i list,
• ograniczenie do danych atomicznych,
• brak rekurencji, brak iteracji,
• ograniczone mozliwosci sterowania przetwarzaniem danych,
• brak mozliwosci dedukcji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License