6 Wyja Nij Mechanizm Rasteryzacji Odcinka Dla Algorytmu Bresenhama

Algorytm Bresenhama, stosowany jest w urządzeniach rastrowych do kreślenia odcinków za pomocą pikseli.
Idea algorytmu Bresenhama jest następująca:
Mamy siatkę punktów. Każdy punkt posiada odpowiednie współrzędne całkowite x,y. Oś y jest skierowana w dół.

bresenham1.jpg

Na siatce wybieramy dwa punkty o współrzędnych x1,y1 oraz x2,y2. Współrzędne odnoszą się do środka piksela. Bez zmniejszania ogólności załóżmy, iż punkty te wybrano tak, aby odcinek (x1,y1)-(x2,y2) tworzył z osią OX kąt w przedziale od 0 do 45°. Inne przypadki, jak zobaczymy dalej w artykule, da się prosto sprowadzić do tego przypadku przy pomocy prostych transformacji współrzędnych. Wybrane punkty mają być połączone odcinkiem.

bresenham2.jpg

Zadanie sprowadza się do pokolorowania kolejnych pikseli, których środki leżą najbliżej punktu na odcinku o tej samej współrzędnej, co piksel. Zwróć uwagę, iż ze względu na nasze założenie, w kierunku X współrzędne kolejnych pikseli są zwiększane zawsze co 1, natomiast w kierunku Y odbywa się to mniej często. Kierunek X nazwiemy szybkim, a kierunek Y wolnym.

bresenham3.jpg

Jeżeli znajdziecie coś ciekawego to proszę dołożyć :)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License