7 Omow Sprzetowa Ochrone Pamieci I Jednostki Centralnej

Ochrona sprzętowa
􀂙Dualny tryb operacji:
•Dzielenie zasobów systemowych wymaga od systemu operacyjnego zapewnienia, że niepoprawny program nie spowoduje, że inne programy będą działać nieprawidłowo.
•Rozwiązanie –wyposażenie sprzętu w środki umożliwiające co najmniej dwa tryby pracy:
1)Tryb użytkownika(user mode)–działania w imieniu użytkownika.
2)Tryb monitora (systemu, nadzorcy)–działania w imieniu SO.
•Sprzęt posiada bit trybu(modebit)do wskazywania bieżącego trybu pracy: monitor (0)albo użytkownik (1).
•Przy każdorazowym wystąpieniu przerwanialub pułapki sprzęt zmienia tryb pracy z trybu użytkownikana tryb monitora.
•Potencjalnie niebezpieczne rozkazy kodu maszynowego są oznaczanejako rozkazy uprzywilejowane(privileged instructions), które mogą być wykonywane tylko w trybiemonitora.
􀂙 Ochrona pamięci:
•Trzeba zapewnić ochronę pamięci przynajmniej dla wektora przerwań i procedur obsługi przerwań.
•Ochronę pamięci można uzyskać za pomocą dwu rejestrów określających zakres dopuszczalnych adresów programu:
􀂃Rejestr bazowy(baseregister)–zawiera najmniejszy dopuszczalny adres fizyczny pamięci.
􀂃Rejestr graniczny(limit register)–zawiera rozmiar obszaru pamięci.
􀂾Pamięć poza tak zdefiniowanym obszarem jest chroniona!
Ochrona jednostki centralnej (CPU CPU)
•Czasomierz(timer)–generuje przerwania po wyznaczonym okresie czasu aby zapewnić systemowi operacyjnemu utrzymanie kontroli.
􀂃Licznik czasomierza jest zmniejszany przy każdym tyknięciu zegara.
􀂃Kiedy licznik osiągnie wartość zero pojawia się przerwanie.
•Czasomierz jest zwykle używany do realizacji podziału czasu.
•Czasomierza używa się również do obliczania bieżącego czasu.
•Ustawianie czasomierza jest rozkazem uprzywilejowanym.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License