31. Referencje do obiektu

Do adresowania po stronie klienta konkretnego obiektu na konkretnym serwerze stworzono mechanizm rejestracji obiektów zdalnych Zanim klient będzie mógł wywołać metodę musi pobrać obiekt zdalny dla którego te metodę zdefiniowano. Wykonywanie jest to poprzez zastosowanie implementacji metody lookup() np w klasie java.rmi.Naming; Object o=Naming.lookup('rmi://……") Uzyskana w ten sposób zdalna referencja stub wskazuje obiekt klasy Obiect, którego typ należy rzutować na typ danego interfejsu obiektu zdalnego Uzyskana w ten sposób referencje obiektu zdalnego można wykorzystać do wywołania zdefiniowanej metody zdalnej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License