3.Koncepcja obliczeń iteracyjnych i rekurencyjnych. Przykłady zastosowań (wykorzystać wybraną platformę programistyczną).
Iteracja (łac. iteratio)
to czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa się także operacje wykonywane wewnątrz takiej pętli.
int silnia(int n)
{
   int wynik=0;
  for (int i=1;i<n;i++ )
     {
      wynik*=i;
     }
   return wynik;
}
Rekurencja
albo rekursja (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) Funkcję rekurencyjną nazywamy taką funkcję która wywołuje samą siebie. Funkcja taka musi posiadać warunek zakończenia rekurencji. Jeżeli takiego warunku by nie posiadała funkcja wywoływała by siebie bez końca. Funkcja taka jest wykonywana trochę wolniej niż funkcja nierekurencyjna, ale kod jest zdecydowanie krótszy i prostszy w niektórych wypadkach.
int silnia(int n)
{
  if(n<=1)   
   return 1;   
  else
   return n*silnia(n-1);
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License